• slide image
  • slide image
  • slide image

Beta Hafriyat ve ?n?aat

2001 y?l?nda kurulan firmam?z y?llard?r ?n?aat alan?nda ve hafriyat alan?nda ?e?itli faaliyetleri ile t¨ım yapt??? i?lerde be?eni alm??t?r.

Referanslar?m?z?n hepsi olumlu y?nde bitmi?tir .Her zaman Firmam?z ad?n? duyurmu?tur ?e?itli il?elerde referanslar?m?z yan?nda hafriyat ?al??malar? da bizden yana yap?lmaktad?r.

Bunlardan baz?lar? ?unlard?r :T?klay?n?z


Neden Beta ?n?aat & Hafriyat

Beta ?n?aat yurti?i ve yurtd???nda kentsel d?n¨ı?¨ım projeleri,toplu konut, villa,al??veri? merkezleri, kat kar??l???, spor kompleksleri,resmi kurumlar, fabrika ¨ıretim tesisleri, ticaret merkezleri ve rezidance gibi yap?lar?n t¨ım alanlar?nda hizmet sunmaktad?r.
Yap? proje olarak b¨ıy¨ık ?apl? her t¨ırl¨ı projelerde finans ve uygulanmas?n? ¨ıstlenerek anahtar teslimi ?al??malar yapmaktad?r.

Y¨ıksek teknoloji hafriyat makina park grubu ve tecr¨ıbeli uzman kadromuz ile ?stanbul Avrupa ve Asya yakas?ndaki b¨ıy¨ık metrajl? hafriyat, dekapaj, bina y?k?m? ve moloz kald?r?lmas? i?lerinize h?zl? ??z¨ım ve en uygun fiyat teklifi sunuyoruz.